ตับหวาน 2 กิโล! เมนูสุดซิ้ด ‘เต’ ชวน ‘เจนนี่’ ออกเดทกับเพื่อนสนิท | Hungry Sister พี่สาวฉันหิว EP.2

ตับหวาน 2 กิโล! เมนูสุดซิ้ด ‘เต’ ชวน ‘เจนนี่’ ออกเดทกับเพื่อนสนิท | Hungry Sister พี่สาวฉันหิว EP.2


– Did you just pose as a cheerleader?
– I just folded my wings. First of all, can I ask something? Your lips were bright red at first. Now they look darker. Was it because you waited for so long or they are the same color. – I bit my lips.
– Ah, I see. I was nervous so I was like this – P’Jenny bit her lips while waiting because…
– Or do you want me to bite you instead? Last time, Korn might not be your type. He is polite, reserved and shy So I have another guy for you to try again. Do you have someone polite, reserved but horny? In my stock, I have a considerable amount of men to introduce to you. – What is your career exactly?
– It’s my secret side job. Today, I bring upon another guy on the list to you. Don’t put it like that. You make him sound like a victim and I’m a suspect He’s happy to join us. I only invite people who are willing to meet you. Those who are afraid of you, I have cut them from the list. Isn’t it great not to bring them to you? So today, I bring P’Jenny to meet another cute friend of mine. Because we are Hungry Sister. My sister is hungry. **GRROOWWL!!!** – You don’t need to do your own sound effects. They’ll add it for us.
– Oh, they have it? I heard that this friend of yours like someone who laughs a lot. – He likes someone who laughs naturally.
– Are you implying that I’m fake? Why are we here? Because this second man I want you to meet. – He’s a playful sports person.
– Wow. He’s a well-rounded perfect man. He’s handsome, rich, generous and kind. – Wow, he’s perfect.
– So, you must show everything you’ve got to him. Any tricks that didn’t work last time, adjust them. – I know what didn’t work last time.
– What is it? You as my wingman. So rough. – My help?
– No, my skin. What is your fashion style today? Sleeveless. My armpits can breathe freely today. But everyone else can’t. He can dribble the basketball between his legs. I wonder if the ball ever fails to get across and bump into his… How is his ball bouncing skill? He is very good at it. I wish I could be bounced by him. Go for it. Shoot it into the hoop. Knock yourself out so our first child won’t feel lonely. Does that even make sense? One more time What if I miss the hoop. It’s okay. You are sweating. GOING ALL OUT. Throw it to me. It’s still here. Wipe your own sweat first. Then, go to him. You are sweating a lot. UP, Poompat Iam-samang. This is P’Jenny and this is Up. – Sawasdee krab.
– Sawasdee ka. Are you from the same year class with Tay? – No.
– He’s my junior. – You are so tall. How tall are you?
– 180 cm Wow, 180. – How tall are you?
– 118 cm. But Up likes tall girls. INSTANT TALL – Does he mean girls with high educations?
– Mind. High-minded? – Then, we can finish this episode right here.
– I have to go then. Bye. Goodbye. – Bye, Up.
– Kidding! – So you are his junior.
– Yes. How many years younger? He’s the same age as Fei. He’s basically Fei’s duo. How did you know Tay? – I walked past him.
– What was next? Ouch, what is that hard thing that hit me? A rock. They are not soft yet? When can I make use of these? Okay, what happened? – And his face was like he was asking for trouble.
– Are you serious? No, I was kidding I met him at a drum major training He was your senior who coached you? Yes. – Were you afraid of him back then?
– I was, at first When he interviewed me, he was very intimidating After I passed, I was like ‘eh?’ “He’s )#($*@ soft.” – And you have graduated?
– Yes. Not just a simple degree. How? He has completed his Master’s degree and is planning to get a Doctorate degree. Really? What’s your Master’s degree? International Relations and Diplomacy from the UK. From the UK? You can use your degree with P’Jenny. She’s from Waganda. Look at him So you want to get a Doctorate degree too? I’m planning to. I’m not sure if my applicant gets accepted yet. I haven’t heard anything I would accept you just by seeing your face. Accept me to study? To @#($)# – If you don’t get accepted, you can live off her.
– Really? Okay. You have given me your word. If my application is rejected, I will come to you. Yes, I can sponsor you but you must… – You are ready to take care of Up, right?
– Yes. But you have more debts than income. Up is excellent in all aspects, right? He’s good at sports with a strong academic background. He is good looking. Okay for today, I’m taking P’Jenny to go out on a date with Up. No, I man to… Hold on. The person who should correct you should be me, right? But once Tay said it wrong, Up was like “Hey!” No, I didn’t realize that it’s a date already. Well, I want you to do an activity to get along well with Up. Since he likes playing basketball, I want you to shoot a basketball. You have 5 shots. If you can get all 5 balls in the hoop, Up will go all out for you. But if you can’t get any in the hoop, you can go in peace. YOU ARE SUPPOSED TO SIDE WITH JENNY. Why the conditions are so different. Here’s the deal. If you can get 2 our of 5 balls in the hoop, you will eat with Up. Really? Without you, okay? Then, you must get all 5 balls in the hoop to get rid of me. Okay. 5 out of 100 shots. Let’s do it I don’t want to be called a mean guy. I let Up teach you first since you are not… Ouch. Give me a sec to rearrange. Wow, that’s an ass crossing technique. – Teach her how to shoot.
– Okay. Show me how to shoot. – Hold the ball.
– How. Hold it and place this hand here. Where is the hoop? – Then push with your fingers.
– Like this? Hey, who moves the hoop?! Let me try again. – Hey!
– 1 ball in. You are still practicing. We don’t count that. – If I can get all 5 balls in, I will eat
– Just the two of you. – with Up alone?
– Yes. 1 ball in. Hey, you have a basketball skill in your blood. Have you ever played basketball before? Never. 2 balls in. See? If you set a man as your goal, you can do anything The hoop is moving. You are cheating. – You are still protected with your past good deeds.
– I am? And this is the 4th attempt of P’Jenny. A close miss! I’m really serious about this. It’s a miss. I don’t have a shot at him from the start. I think it’s her wrist. Put more strength on your wrist. Yes, try to hold it and shoot with your wrist – Use my wrist?
– Yes. Hold it and push it with your wrist. I should press it down with my wrist. This one might be in. I must say that you have the balls to try. Yes, I still have them. The first 3 balls were just a fluke. I can score. I completed the challenge. You will go out with Up. But you couldn’t get all 5 balls in the hoops. So I’m going too. P’Jenny seems to use up her energy. Let’s go eat at Samyan Mitrtown which is not far from here. And now, Up is… in my heart already That’s easy Yes, I’m easy. Why don’t you sit by her side. I don’t want you to sit by my side. Just go straight in my heart. Now, we are in Nittaya Kai Yang, Samyan Mitrtown branch. – We must find a restaurant that has a good variety of food.
– Yes. – Before we order food, I have a test for you two.
– Test what? To see if you two can hit it off. No matter how difficult the test is, I’m sure I can pass. Because my answer is right here No offense to Up. P’Jenny just learned how to play basketball and she seems to play better than Up. Okay, Here’s the game I’m going to test you is… PangYa – No.
– No? It’s called Guess His Menu. We do this by each category of food. Up will secretly tell me what he picks. And I let you guess each category one by one his favorite dish. Since you two have just met, to have you guess without any info may be too hard. So I allow you to ask 3 questions before giving an answer. I guess from this thing? We are in 5G era, so we play in this. When you turn this to you, you look like the host from Who Wants to Be a Millionaire. Let’s Up pick first. – What category should we begin?
– Somtam. (Green Papaya Salad) Somtam. – There are a variety of Somtam dishes here.
– Yeah. Don’t point your finger, she may know it. Here. Here. UP IS PLAYING WITH FIRE. I’m not Somtam. I’m Sonteen. (Feet) I have Up’s answer already Let’s see P’Jenny can pin down his answer correctly. Will you be able to guess his favorite dish. What you like, what you have chosen… is there “me” in there? She can ruin everything from the start. No, I mean…Is there any fruit in it? Papaya is not a fruit. It is. – Yeah, is papaya a fruit?
– It is. Is it a vegetable? You have used the first question. It’s a fruit. 2 questions left So it’s not Fruit Somtam. That’s just one dish crossed out. ♪ With the look and the face I have, ♪
♪ please tell me if you want… ♪ Puma, Puma? ♪ (Swimming crabs) The name of the dish you choose, does it contain an animal name in there? No. If you ever lie, I ask the holy spirits dwelling here to punish you. Is there an animal name? – No.
– No? In your Somtam dish, is there a province name or a country name in it? Isn’t that 2 questions in 1? Okay, I cross out province Korat. Is there a country name in it? Thai or Laos? No Somtam Sua… Look at you. Or Green Mango Somtam. But there should not be any fruit in it. Or Carrot Somtam? I don’t think it’s the one. – Why are you this serious?
– I really want him My answer is Salted Egg Somtam. P’Tay pinches my back. Is it correct? Are you sure? I have never been this sure in my life. Your face expression confirms it. And the Somtam dish that Up, Poompat likes is… Salted Egg Somtam My answer is correct. Come here and give me a kiss on the cheek. He looks like he is playing… What? You have something on your cheek. I thought it was a mosquito. Here’s the next question. It’s from the soup category. Let’s find out what Up likes. If you get this 2nd one right, Up will go home with you FULL OF HOPE No, scroll down. Scroll down more. Okay. Okay, here’s my first question. The dish that you choose is in the 2 right rows, right? Yes. How did you know? You tried to trick me with your finger pointing but your eyes only focus on this side. Okay, I cut those 2 rows out. Let me see. There are shrimp and pork. – Is there an animal name in your dish?
– Yes. Oh, there are many. But you managed to cross out half of them. You are too stupid with your eye gazing. Are you calling me stupid? No, I mean Tay. The dish that you choose, is there the word “Om” in its name? No No “Om.” Still too many left. I could only cross a few names out. Here’s a clue. There’s a word with the meaning that might happen to our career. Our career? A Clear mild soup? Does it mean we can be cleared out? This one is hard. Soft ribs? Bouncy minced pork! I answer Bouncy Minced Pork Spicy Soup! It’s Bouncy Minced Pork Spicy Soup! Our job can be bounced anytime. That’s my final answer. Correct. His clue is too obvious. Why do you like Bouncy Minced Pork Spicy Soup? Normally, I like to have spicy soup when I go to a Somtam place. But here, their minced pork is really bouncy in the mouth. She can be bouncy too. I got 2 out of 3 correct answers. If you can get all 3 answers, – you will get to do a love shot like what you did with Korn.
– Really? Okay. She did that with Korn? P’Jenny is actually brazen She just flirted with Korn and now she’s flirting with Korn’s friend. It’s just one week apart. I have to keep trying. Here’s the last category. It’s the deciding question and we will see if she can have a love scene with Up or not. Love shot! No need to correct it. It’s in the category of the recommended menu. This one is more difficult because there are all kinds of everything. – Do you have the dish that you like?
– Yes. Place your hand like this and move only the finger in the box of food that you like. Why does it have to be this hard? Okay! The dish that you choose is in the 1st and 2nd rows, right? Yes. My 2nd question… is it the dish with the meat of an animal living in the water? No. Then I can cross out Crab Spicy Salad and Seafood Spicy Salad. Only 5 menu left now. The dish that you choose doesn’t have an animal name in it, right? There’s an animal name in it. There are 3 choices, Deep-fried Pork with Rice Flakes, Stir-fried Chicken with Vermicelli and 1/2 Roasted Chicken. My answer is… Roasted Chicken! or Deep-fried Pork with Rice Flakes? I’m hesitating because Roasted Chicken is the signature dish of this restaurant. But Up is a party goer so Deep-fried Pork with Rice Flakes is a good side dish. I answer Deep-fried Pork with Rice Flakes! And your answer is… incorrect! You are safe. I’m so happy for you It’s Roasted Chicken? We are in a roasted chicken place, we need to order it. Oh my god. How come! I should not have thought too deep. Anyway, even I don’t know that you like roasted chicken but I know that you like to eat… a ladyboy. You like to have Pork Liver Spicy Salad, right? Honestly, I don’t know why I like it. When I was little, I didn’t eat liver. But After I grow up… If you like to eat liver when you are a little boy, (Slang for having sex) you are quite slutty. What age did you start to eat liver? Around Grade 8. That’s pretty early. Liver is one of the food that is not easy to eat. – Many kids don’t like it.
– Yes I have ordered a special Pork Liver Spicy Salad for you. Bring it! Hey, you lifted only one hand earlier It’s heavy, you #)($*@). Woah! 2 kg of Pork Liver Spicy Salad This is special from Nittaya Kaiyang They probably don’t have this menu to serve for the next 8 days To pay tribute to all the pigs who lost their lives for this. Do you see how serious P’Jenny is when it comes to you? Yes. I mean how serious she wants to eat liver Let’s dig in. Is this the type of food that you like? Yes, it’s good. I like to have the liver that is not overcooked. – The liver texture is just right.
– It’s a bit chewy. And it tastes a bit buttery when it’s not overcooked So this is Up’s favorite dish, Pork Liver Spicy Salad. There are many more dishes that Up picked earlier Let’s bring them in. Roasted Chicken Bouncy Minced Pork Spicy Soup Salted Egg Somtam Spicy Deep-fried Asian Seabass This is the recommended menu from Nittaya Kaiyang – The fish meat has been pre-sliced for us.
– Yes. It’s amazing one fish can have this lot of meat. I start with the recommended menu. We have all the dishes we like to eat here. There’s one more thing we can’t miss That is est Cola Let me service you all. est Cola, Real Star of the Meal. Here you are. – Did you hear that sound?
– Yes. Up likes goofy women, doesn’t he? Goofy not greedy. The sound of your bite is…! I couldn’t look up as I didn’t know what happened. So I slowly… It’s crunchy and yummy. How is our food today. It’s very good. I like it a lot. We are happy to a certain degree when we eat food. And it’s better to have a drink. And the best way to drink est Cola, you must cross your hands to drink Happy est Cola! How about this? Up drinks est Cola first and feed me with this mouth. Come on. My body is twitching. Not that I’m shy, I just… I heard that you like women who laugh and smile easily. You don’t care about the outer appearances just someone who can get along Let’s compare with the tastes of food. Do you like women who are spicy? I’m okay with spiciness. I’m spicy and tasty. I’m a limited edition. I like to look at the attitude of women. Like when we talk, when I hear what she thinks and I find that “yeah, she’s got a good point.” Even it’s different from my viewpoint. I find her charming Like today, I ask you out to have grilled liver. I have an idea of export grilled liver globally. It’s called Pork Liver Spicy Salad. Oh, I said it wrong? I have neither a good idea nor a right mind. Do you like a woman from the south whose house is near the beach? It would be great. I like to go to the beach from time to time. A house in Songkla province for instance. The question is more specific now. Let me ask you this. What type of ladyboy do you like? Out of all the dates you had in your life, how is this date? Please tell us from the bottom of your heart. Honestly, the food is fantastic. When we have a date, we think too much sometimes. We think of a fancy restaurant or fine dining. It’s not necessary. We should go for the food we like. In summary, he only focuses on food. I really like how he chooses to bring up the food first. He can completely leave out talking about his date. No, I must say my date is better than the food. Now that you know her in real person, is she what you have expected? I don’t have any expectations Without it, when I get to meet and talk to her here, I find that she’s really a lovely person You make me blush. So you need me to be your date for the rest of your life, then. O…kay! Two lives will be meaningless if you don’t accept me in your life. If P’Jenny wants to ask you out for a second date, will you say yes? I don’t need time to think about it. That means. Yes. Your heart is in your mouth while waiting for his answer, right? And I know you are always looking for the moment to interrupt me. No, I want to test him and get his answer. But he is okay to go out with you again. In what way can I ask you out? Through this wingman like me. You are not a wingman you are a third wheel. – In case, I’m busy and you want to meet her.
– I need an IG to get in touch with you. Do you have Instagram account? “uppoompat” U-P-P-O-O-M-P-A-T Before we end the show, I have a quote Love is like an exam test, You never know what the real answer of your heart is. Okay, thank you Up for joining us today. Thank you so much. Let’s say I get more points than the previous episode. Even I fail to get a perfect score but I have more points now. I will fight on. If you want to have delicious food at Nittaya Kai Yang, Samyan Mitrtown branch, please leave your comment under this video Which menu goes well with est Cola the best? You can answer via YouTube or Facebook Fanpage of GMMTV from today until – 16 March. The comment that Tay and I like the most will receive a gift voucher to enjoy the delicious dishes here at Nittaya Kai Yang, Samyan Mitrtown branch worth 2,000 baht. We will announce the lucky winner in the next episode. And the lucky winner from the previous episode who has won the gift voucher from Im-Mee restaurant is… Congratulations! You can look forward to our show, Hungry Sister, my sister is hungry on every other Tuesday at 8 p.m. on GMMTV’s YouTube and Facebook Let’s finish this show with a toast.

Author:

100 thoughts on “ตับหวาน 2 กิโล! เมนูสุดซิ้ด ‘เต’ ชวน ‘เจนนี่’ ออกเดทกับเพื่อนสนิท | Hungry Sister พี่สาวฉันหิว EP.2”

 • ชอบกินเอส คู่กับหมูกะทะเพราะว่ากินคู่กันก็อร่อยแถมยังตัดเลี่ยนได้ด้วยทำให้กินเข้าไปได้อีกเยอะๆๆจนพุงกาง ชอบมาจร้าาา

 • Phanuphong Kid_ngam says:

  พี่เจนคือที่สุดของสาวสองในใจหัวใจชั้นนน~~~ อยากให้พี่เจนมีเเฟนสักทีคร่าาาาาาา

 • Me who does not know Thai still watches the video unsubbed… ofc, not understanding anything, just basing on their body movements and then laughing whenever they laugh. Watches it again, waiting (not) patiently for the English sub….Tells myself to start learning Thai… Cries because it's too hard 😭😭😭

 • คนปริศนา k says:

  คือสอนชู๊ตลงห่วง พี่เจนนี่กล้ามใหญ่กว่าพี่อัพอีก5555

 • ปาทั้งก้า ปาทั้งกี้ says:

  ชอบคนนี้ ชอบที่กล้าเล่นกับพี่เจน มันดูน่ารัก แต่ฉันรักพี่เตมากกว่าาาา

 • I was using earphones and was on full volume and that scream by P'Jennie at 2:42 literally made me deaf for a few seconds hahahahaha

 • ขอคําลา หน่อยได้ไหม says:

  คือพี่เตตกหลุมรักแล้วนะคนอะน่ารักขนาดนี้ พระเอกก็ได้ ตลกก็เริด น่ารักกก 💓

 • หน่อง เรือสําเภา says:

  นี่คือคู่จิ้นคนแรกของ เฟิร์ส คณพันธ์

 • แป๊บนะ อีพีนี้เป็นอีพีที่รู้สึกว่า คนที่เตชวนมาเดตกับพี่เจนนี่ ดูอยากจะเดตกับเตซะเอง 555555 แววตาที่อัพมองเตมันแบบ บ้าจีงงง

 • coolkids neversleep says:

  รูปร่างหน้าตาอย่างเนี่ยถามหน่อยเถอะพี่ ปูม้าปูม้า555

 • คู่นี้เป็นพิธีกรที่ลงตัวมาก สนุกมาก ตลกมาก 😆😆😆

 • ภัทรพงษ์ พลเสน says:

  ชอบเมนูไก่ย่าง…
  ร้านนี้มีทีเด็ดเป็นไก่ย่าง
  มีคนเคียงข้างไม่ห่างกัน
  หากกินคู่กับ"เอสซ่าซ่านั้น
  คือสวรรค์บนดินเลยครับ

 • ชัมบาลา แดนแห่งความสุข says:

  เราว่าเตมีความเป็นพิธีกรได้ธรรมชาติมาก เวลาเล่นดูมีความกันเอง สบายๆ มีความทันมุข และถึงจะมุขแป๊กก็ฮา ไม่กริบ ไม่เดดแอร์ จะคู่กับคุณกอฟก็ดูมีเสน่ห์แบบไทยๆย่าหลาน ทำรายการไทยๆรายการอาหารไม่น่าเบื่อ พอคู่กะเจนนี่สายทะลึ่งก็ดูทันกันส่งมุข สองแง่สองงามได้กำลังดี

 • อนัญญา วิจิตรทาดา says:

  ตตว น่ารักที่สุดอยู่กับพี่จนเเล้วน่ารักยิ่งกว่าเดิมไปอีก

 • Chairut Sirirut says:

  หมูสามชั้นทอดพริกเกลือเพราะทั้งกรอบทั้งมันและแซ่บ ทานคู่กับเอสโคล่า ยิ่งทำให้เคี้ยวกรุบกรอบซ่าลื่นคอ

 • Nutthanicha Ubolsaard says:

  พี่อัพพพพพ แก๊งคฑากรนร้มันดีจริงๆเลยค่าาา

 • เมนูอาหารที่ทานคู่กับเอสโคล่า เเล้วซ่าซี๊ดสุดคือ ต้มเเซบโครงอ่อน จ้าาาา เพราะสมุนไพรเผ็ดร้อน ความต้มเเซ่บนี่คือมากเต็มๆ น้ำร้อนๆ โครงกรุบๆ มันใช่เลย แล้วกินคู่กับเอสโคล่านะ ซ่าสุดใจเลยจ้าาาา #ชอบเจนนี่นางน่ารัก ก ไก่ ล้านตัว

 • Cocoa of yugyeom says:

  เหมือนพี่เจนนี่พาพี่เตมาหาคู่มากกว่าอ่ะเอาจริง555555

 • ขอบคุณพี่เต พี่เจนนี่ ที่ชวนมาสนุกกันในรายการนะครับ ❤️

 • Ailada Phikhonae says:

  ปกติชอบ เจนนี่กับเตตะวันมากยิ่งมาทำรายการด้วยกันไอเลิฟฟ

 • ratchapong Phanitcharoen says:

  ชอบต้มแซ่บหมูเด้ง ครับ … เผ็ด ร้อน ซาบซ่า ก็ต้องกินคู่กับเอสโคล่า ถึงเพิ่มความอร่อยครับ

 • Tripper .T1412 says:

  พี่เตกับพี่เจนนี่รับส่งมุกโคตรเก่ง😂👏

 • DuckAngel5sassyblue says:

  ต้มแซ่บหมูเด้งต้องทานคู่กับเอสโคล่า แซ่บ ซี๊ดโดนใจแน่นอนคร๊าาาาาา พูดแล้วน้ำลายไหล 🤤🤤

 • Victoria Magbag says:

  I’m an easy person, i see Tay Tawan, i click.

  All episodes which includes tawan for sure brings good laugh, i love this man.

 • เมนูไก่ย่างทานคู่เอสโคล่าค่าา ซี๊ดซ๊าดแน่นอนค่ะ โดยเฉพาะตรงหนังไก่ เห็นแล้วหิวววว ทานกับเอสก็คือดี!!!

  ปล.ตตวไม่ได้เดบิวต์มาเป็นพระเอกเขาเดบิวต์มาเป็นตลกจริงๆค่ะ พ่อจะฮาไปไหน 555555

 • Apipawadee Trachoo says:

  ชอบต้มแซ่บหมูเด้ง เพราะเวลาทานอะไรเผ็ดๆร้อนๆ เราก็ต้องหาน้ำมาดับร้อน ซึ่งเอสเป็นน้ำที่ต้องทานคู่กับอาหารรสจัดและอาหารอื่นๆอีก แซ่บๆยั่วๆจ้าาา🤤🤤

 • รู้นะว่ามันไม่ได้…แต่เราเป็นคนนึงที่ชอบสาวประเพศ2 หญิงสาวที่แท้ทู จะเป็นอะไรมั้ยถ้าจุ๊ๆเกิดชอบสาวประเพศ2ทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นผู้หญิง???!
  (ต้องการคำตอบจากรายการนี้มาก)??

 • I always wish that 1 day he will be in bl series with First (other boy in lip moisturizer ad) plss make a bl with them I ship First and UP
  #first-up the series 😚😚😚

 • พี่เต:รูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยะถามหน่อยเถอะพี่
  พี่เจน :ปูม้า ปูม้า
  ชอบการส่งมุขของพี่เต จังหวะมันได้

 • Thank you GMMTV for the eng sub 🙏🏼 another fun and entertaining episode! It was funny whenever Tay teasing P'Jennie 🤣 and I was dead laughing when Tay got slapped 🤣 this show is so much fun! Can't wait for the next episode 😘

 • หิวแล้วกินอะไรดี By C says:

  อัพ น่ารัก ชอบผู้ชายแบบนี้อะ ขี้เล่นด้วย

 • ชอบกินไก่ย่างเอาใส่ให้เกือบๆเต็มปากแล้วกินเอสโคล่าตาม ความนุ่มของไก่ผสมกับความซ่าซิ๊ดของเอสโคล่าทำให้รู้สึกทั้งฟิน มีกลิ่นหอมของไก่ย่างแล้วสดชื่น

 • เอสกินคู่กับอะไรก็อร่อย แต่ถ้าจะให้ฟินจัดปลัดบอก ปลัดลาออกยังบอกว่าฟินจัด ก็ต้องกินกับส้มตำแซ่บๆ กับไก่ย่างนุ่มๆ ทั้งแซ่บทั้งซ่า ฟินทั้งอำเภอ

 • Kalsud Suklorm says:

  มีพี่เตอยู่รายการไหนรายการนี้นจะมีแต่เสียงหัวเราะ😁😀😂

 • Nawiya Heakkuntod says:

  รักเตตะวันจังอยู่กับใครก็น่ารัก❤❤❤👍👍🤟น้องอัพน่ารักมากดูแล้วรู้สึกดีมากๆๆ

 • กรรณิกา ตอนทอง says:

  พี่เต.ดีใจด้วยลูกเอ้ย 55 พี่เต
  อัพน่ารักเนาะ พี่เตน่ารักมาก พี่เจนชอบเเกล้งพี่เต รักอ่ะเนาะจึงยอก

 • รายการนี้ดีคะพิธีกรคือเข้ากันมากกกทำต่อให้ดูหลายๆepน่ะคะ💕

 • จิรสุภา ชัยขันธ์ says:

  ชอบกินตับหวานเหมือนกันเลย ไก่ย่างด้วย เอสกินคู่กับอะไรก้ออร่อย กินคู่กับอะไรก้อเข้ากั้นเข้ากัน

 • sammylovesblue says:

  It's really a joy to watch Tay with Jennie 😂 thank you for the eng subs!!! Can't wait to see who the next guest will be!

 • โอ้ยยยยยยยพี่อัพคือน่ารักกกกกกกก หลงรักเพื่อนคุณตะวันอีกแล้วแม่5555555555

 • ep2 ไม่ทำให้ผิดหวังพี่แต่กับพี่อัพเข้าขากันดีมาก555555

 • Yadarat Bunluepromrat says:

  โอ้ยยยยย ขำมากกกกกก ขำพี่เจนนี่กับพี่เตมากกก ยิงมุกรับส่งกันดีสุดๆ ขำจนพี่สาวด่า55555555 ส่วนพี่อัพก็น่ารักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 • ธนู รัตนชัย says:

  กินเอสกับตำซั่วพริก20เม็ด
  ยั่วๆบดๆ ตำซั่วแบบเผ็ดร้อนกับเอสโคล่าแบบซ่าๆ อือหือสุดปัง

 • หนูหลงรักผู้ชายที่ชื่อเตตะวันค่ะพ่อหนูจะเอาผู้ชายคนนี้🥰

 • เมนูที่กินกับเอสแล้วแซบที่สุดคือ ส้มตำปูปลาร้าเผ็ดๆ พริกสิบเม็ด up กินคู่กับเอสโอ๊ยแซบหลายเด้อหล้า

 • พิเจนนี่มาทำรายการคู่กะเตคะคือ ปังๆไม่หยุด ดูแล้วยิ้มตามทั้งคลิป ชอบเสียงหัวเราะพิเตต ชอบมุกโบ๊ะบ๊ะพี่เจน สุดปังงะรายการนี้💙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *